Saltar para o conteúdo

Osama bin Laden

Ourige: Biquipédia, la anciclopédia lhibre.

Usāmah Bin Muhammad bin 'Awæd bin Lādin (10 de Márcio de 1957 - died 2nd may 2011), (an árabe أسامة بن محمد بن عود بن لادن), coincido cumo Osama bin Laden[1] ye terrorista anternacional, filho de Muhammed Awad bin Laden un probe eimigrante iemenita que se tornou l home más rico i poderoso de la Arábia Saudita apuis de l própio rei. Licenciado an Angenharie Cebil, ten 53 armanos, 5 mulhieres i 12 filhos. Bin Laden ye l home más percurado de l mundo. Era l filho único de la Décima sposa de Muhammed bin Laden Hamida al-Attas. Ls pais de Osama diborciórun-se lhougo depuis que el naciu, d’acordo cun Khaled M. Batarfi. La mai de Osama casou-se cun Muhammad al-Attas i l nuobo casal tubo 4 filhos.

Mocidade[eiditar | eiditar código-fuonte]

Quando moço i sien speriéncia, partecipou de forma beluntária na década de 80 de l sfuorço jihadista ne l Afeganistan, financiando i ourganizando grupos de arábes i acampamientos de milícias armadas ne l cumbate als ambasores sobiéticos. Eisisten cuntrobérsias quanto a la lhigaçon de ls amaricanos cun Bin Laden nesse cunfronto. Mas, an antrebista an 2001, amostrada ne l decumentairo Fahrenheit 9/11, de Michael More, l príncepe Bandar Bin Sultan, ambaixador saudita ne ls Stados Ounidos de la América na época, dixo tener coincido Osama Bin Laden na década de 80, durante l citado cunflito, quando l lhíder guerrilheiro bieno-le agradecer por to la ajuda que la Arábia i ls STADOS OUNIDOS DE LA AMÉRICA stában a dar contra ls sobiéticos. Apuis stabeleciu-se cumo amportante ambestidor ne l Sudon, adonde ampeçou, an paralelo a las sues atibidades ampresariales, la ourganizaçon que más tarde benerie a chamar-se Al Qaeda, oureginalmente çtinada a cumbater la família rial soudita. Bin Laden detestaba ls modos oucidentalizados, perdulários, corrutos i "pouco eislámicos" de la família rial. Tenie cumo oubjetibo quitar-la de l poder i amplantar ne l paíç la semiente de l que siempre sonhou - l nuobo califado eislámico. La família rial, por eironie de l çtino, ten grande cunsidraçon para cula família de Bin Laden .

Repercusson[eiditar | eiditar código-fuonte]

Ne l Sudon, an cuntato cun outros grupos eislámicos, notadamente ls de ourige eigípcia, fui als poucos anfluenciado a ampliar l lheque de l sous einimigos, passando a cunsidrar tamien l cumbate al xiitas, judius i oucidentales dua forma an giral. Nesta mesma época passou eigualmente a cunsidrar l terrorismo cumo alternatiba de acion bálida, financiando, de modo çcreto, alguas aciones na Argélia i ne l Eigito. An 1995, passado un atentado mal sucedido cuntra la bida de l anton pursidente de l Eigito, Hosni Mubarak, l goberno de l Sudon, subre presson de l países árabes, spulsou-lo de l paíç, nó sin antes apropiar-se de l sou património, dilapidando las sues ampresas i quintas. Bin Laden fui anton pa l Afeganistan, cun las mulhieres i un grupo reduzido de seguidores fiéles. Nesta oucasion fui renegado pula família i perdiu la cidadanie soudita.

Ne l Afeganistan, sin las cundiçones financeiras de antes, passou a dedicar-se antegralmente a la causa eislámica, recutruindo als poucos la ourganizaçon, ounindo sfuorços cun outros grupos eislámicos refugiados ne l paíç (çtaque para l grupo eigípcio "Al Jihad", lhiderado por Ayman al-Zawahri, que benerie a tornar-se l braço-dreito de Bin Laden). Na caça cada beç más delirante als "anfiéles", eilegiu anton ls Stados Ounidos cumo l grande einimigo a ser cumbatido - "la fuorça Maior de l cruzados". Aprossimou-se de l Talibanes, grupo eironicamente financiado puls Stados Ounidos de la América i Arábia Saudita. Tornou-se amigo i cunfidente de l sou xefe, l Mulá Omar.

De l Afeganistan planeou i cordenou ataques de grande repercusson a las ambaixadas amaricanas ne l Quénia i na Tanzánia, an 1998, i al nabio de guerra USS Cole, an 2000. Por estes atentados, tornou-se l terrorista más percurado puls Stados Ounidos de la América. An 2001 rializou la acion de Maior repercusson na stória de l terrorismo, ls atentados de 11 de Setembre.

Atentados de 7 de Agosto de 1998[eiditar | eiditar código-fuonte]

An 7 de Agosto de 1998 la Al Qaeda outelizou carros-bomba para spludir dues ambaixadas de ls Stados Ounidos , ua ne l Quénia i outra na Tanzánia, matando ne l total 256 pessonas i ferindo 5100 pessonas. Al ser apuntado ne l mesmo die pul goberno de l Stados Ounidos de la América, i depuis puls gobernos de l Quénia i Tanzánia, cumo l percipal suspeito, Osama bin Laden tornou-se l terrorista más percurado puls Stados Ounidos de la América. Até esta data, era çcoincido ne l mundo.

Atentado de 12 de Outubre de 2000[eiditar | eiditar código-fuonte]

An 12 de Outubre de 2000 la Al Qaeda tornou a la cena, fazendo outro ataque de grande repercusson contra l nabio de la marina amaricana USS Cole, que staba atracado para reabastecimento ne l porto de Aden, ne l Iémen. L ataque matou 17 melitares amaricanos, para alhá de l dous terroristas suicidas.

Atentados de 11 de Setembre de 2001[eiditar | eiditar código-fuonte]

An 11 de Setembre de 2001 la Al Qaeda rializou un ataque terrorista , lhançando abiones sequestrados contra las torres gémeas an Nuoba Yorque i contra l Pentágono, na capital amaricana, fazendo la muorte eimediata de pul menos 2752 pessonas de 90 países çtintos. Até esta data, Al-Qaeda era un grupo terrorista çcoincido pul mundo.

Ua sumana antes de las eileiçones amaricanas de 2 de Nobembre de 2004, ne l bídeo an que aparece, Bin Laden assumiu formalmente ls ataques.

Busca[eiditar | eiditar código-fuonte]

Acradita-se que steia scondido nalgun lhugar de la frunteira muntanhosa antre l Afeganistan i l Paquistan. L jornal francés L'St Republicain de 23 de Setembre de 2006, baseado an anformaçones por cunfirmar de l serbício secreto francés, chegou a afirmar que Bin Laden tenerie morrido de Tifo durante l més de Agosto de 2006. An 8 de Setembre de 2007, inda assi, un nuobo bídeo de 30 minutos de duraçon fui dibulgado, demunstrando que Bin Laden stá bibo i bien de salude. Neste bídeo el aparece, pula purmeira beç, cula barba pintada.

L goberno de l Stados Ounidos oufrecie la recumpensa de US$25 milhones de dólares a quien der anformaçones relebantes de la lhocalizaçon de l terrorista[2]. An 13 de Júlio de 2007, la recumpensa fui dobrada para US$50 milhones.[3]

Supostos bídeos[eiditar | eiditar código-fuonte]

Zde 2001, muitos bídeos fúrun apersentados als amaricanos dezindo-se que éran atribuídos a Bin Laden . Muitos zacreditan que seia rialmente el. [4]

13 de Dezembre - Ne l final de Nobembre, ye ancuntrado un bídeo ne l lheste de l Afeganistan que ye dibulgado pul Pentágono. Bin Laden declara, sastifeito: "Calculamos de antemano l númaro de bítimas mortales de l einimigo, an funçon de la sue posiçon na torre. Calculamos que trés ó quatro andares serien atingidos You era l más outimista de todos, por causa de la mie speriéncia".

27 de Dezembre - La Al-Jazera dibulga un bídeo an que Bin Laden cunsidra que "l terrorismo contra ls Stados Ounidos ye lhoubable porque stá çtinado a respunder a la anjustícia i la forçar ls Stados Ounidos a deixar de apoiar Eisrael, que mos mata".

31 de Janeiro - La CNN dibulga cachos dua antrebista feita pula Al-Jazera an Outubre de 2001 cun Bin Laden: "La batailha yá se mobiu para l anterior de la América de l Norte. Cuntinaremos cun esta lhuita até la bitória ó até que mos rencuntremos cun Dius".

9 de Setembre - Osama bin Laden reibindica ls atentados de 11 de Setembre, rebela ls nomes de l 19 outores suicidas de l atentados i presta-les houmenaige nua grabaçon de sonido dibulgada pula Al-Jazera.

11 de Febreiro - An ua grabaçon de sonido dibulgada pula al-Jazera, Laden piede apoio al regime eiraquiano, inda que séia "ímpio", frente a la eiminente ambason amaricana.

16 de Febreiro - Bin Laden classefica l pursidente George Bush de "faraó de l seclo" i diç que ls muçulmanos que ténen la "possibilidade de derrotar ls amaricanos", an ua grabaçon de sonido dibulgada pula Al-Jazera.

4 de Janeiro - Al-Jazera apersenta un grabaçon sonora atribuída a Osama Bin Laden na que el fala a la caça de Saddan Hussein, an 13 de Dezembre, pul Eisército amaricano. Promete a las monarquies de l Golfo la mesma suorte que l de l antigo pursidente eiraquiano.

29 de Outubre - Osama Bin Laden acusa l pursidente George W. Bush de negligéncia ne l die de l atentados de 11 de Setembre de 2001 i amenaça ls Stados Ounidos cun más atentados, an ua fita de bídeo difundida pula telibison Al-Jazera.

19 de Janeiro: Bin Laden amenaça ls Stados Ounidos cun nuobos atentados i diç que hai ouperaçones an preparaçon na sue tierra, mas tamien oufrece ua "trégua de lhonga duraçon" al pobo amaricano (sonido).

30 de Júnio - Bin Laden eisige l pursidente amaricano George Bush que antregue l cuorpo de Abu Musab Zarqawi, muorto an un bumbardeio amaricano, a la sue família i promete que la Jihad ne l Eiraque cuntinará mesmo sin el (sonido).

15 de Júlio - Bin Laden faç un eilogio als márteres, declarando: "Feliç aquel que fui scolhido por Alá para ser un mártere" (tirado de bídeo cun data por saber)

16 de Maio - Bin Laden apelou a la cuntinaçon de la lhuita cuntra ls eisraelitas i ls sous aliados i a que ls muçulmanos nun desistan de l território palestiniano. Segundo amboras de la Reuters, la mensaige sonido, de dieç minutos, fui difundida pula anterneta, nun sítio eislamita, i ye atrebuída al lhíder de l grupo terrorista al-Qaeda, «Nós bamos cuntinar, se Dius prrmitir, la lhuita cuntra ls eisraelitas i ls sous aliados, i nun bamos abdicar dun simples centímetro de la Palestina anquanto eisistir un berdadeiro muçulmano na Tierra», diç bin Laden . Esta mensaige apareciu bien ne l die an que se comemora ls 60 anhos de criaçon de l stado de eisrael i an que l pursidente de l STADOS OUNIDOS DE LA AMÉRICA cuncluiu la sue besita al paíç.